Algemene voorwaarden

Home 9 Algemene voorwaarden

V.O.F. Zeilmakerij Kolbrink
Wegtersweg 53
7556 BP Hengelo (OV)
Inschrijfnummer K.v.K.: 06056083

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden/vervaardigen van zaken van V.O.F.  Zeilmakerij Kolbrink, gevestigd te Hengelo (OV), hierna te noemen “Zeilmakerij Kolbrink”.

 1. 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij’
 2. 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”
 3. 4.

 1. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Zeilmakerij Kolbrink, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 2. 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Zeilmakerij Kolbrink en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken ontwerpen, tekeningen, adviezen, berekeningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 4. 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens Zeilmakerij Kolbrink en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 5. 8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Zeilmakerij Kolbrink in opdracht vervaardigde zeilen, afdekhoezen e.d. en de hiervoor benodigde of bij overeengekomen werkzaamheden te gebruiken materialen als vanuit het assortiment te verkopen en leveren zaken.
 6. 9. Onder “werkzaamheden” wordt verstaan: door Zeilmakerij Kolbrink te verrichten reparatie-, onderhouds- of reinigingswerkzaamheden.

1 0. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1 1 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

1 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

1 Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Zeilmakerij Kolbrink mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

 1. 2. Een samengesteld aanbod verplicht Zeilmakerij Kolbrink niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

 1. 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Zeilmakerij Kolbrink de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 2. 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

5 Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Zeilmakerij Kolbrink zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 1. 6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Zeilmakerij Kolbrink en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Zeilmakerij Kolbrink geretourneerd.
 2. 7. Zeilmakerij Kolbrink mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Zeilmakerij Kolbrink heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afrwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Zeilmakerij Kolbrink schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Zeilmakerij Kolbrink is pas gebonden aan:

 1. a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 2. b. mondelinge afspraken;
 3. c.

 1. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Zeilmakerij Kolbrink – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1 . Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Zeilmakerij Kolbrink de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief van Zeilmakerij Kolbrink. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Zeilmakerij Kolbrink bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

 1. 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 2. 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Zeilmakerij Kolbrink een toeslag berekenen over het uurtarief.

4 Zeilmakerij Kolbrink mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Zeilmakerij Kolbrink en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

 1. 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. 6. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Zeilmakerij Kolbrink (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken,

jurksta

mag Zeilmakerij Kolbrink de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Zeilmakerij Kotbrink er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als Zeilmakerij Kolbrink dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1 . De wederpartij zorgt ervoor dat:

 1. a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Zeilmakerij Kolbrink gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
 2. b. Zeilmakerij Kolbrink op de overeengekomen datum kan beschikken over/toegang heeft tot te reinigen, repareren of onderhouden zaken en materialen;
 3. c.

 1. Zeilmakerij Kolbrink – bij werkzaamheden op locatie – op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
 2. d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Zeilmakerij Kolbrink hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 3. e. de werklocatie in een zodanige staat is dat Zeilmakerij Kolbrink ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
 4. f. Zeilmakerij Kolbrink op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
 5. g. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van Zeilmakerij Kolbrink opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
 6. h. op de werklocatie kosteloos de door Zeilmakerij Kolbrink en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

 1. 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Zeilmakerij Kolbrink voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. 3. Zeilmakerij Kolbrink behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Zeilmakerij Kolbrink tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d op de werklocatie.
 4. 5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Zeilmakerij Kolbrink de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Zeilmakerij Kolbrink niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Zeilmakerij Kolbrink niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Opdrachten in onderaanneming/ vervaardigen zaken voor derden

De bepalingen in dit artikel zijn specifiek van toepassing indien Zeilmakerij Kolbrink in opdracht van de wederpartij:

 1. a. werkzaamheden verricht voor een derde;
 2. b. zaken vervaardigd die bestemd zijn om door te leveren aan een derde.

 1. 2. Deze bepalingen gelden in aanvulling op de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit dit artikel afwijkt van/in strijd is met de bepalingen uit de overige artikelen, prevaleert het bepaalde in dit artikel.
 2. 3. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie (zoals tekeningen, berekeningen, schetsen, ontwerpen etc.) tijdig en op de door Zeilmakerij Kolbrink gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b hij Zeilmakerij Kolbrink tijdig informeert over de wensen/eisen (van de derde) en (overige) specificaties en/of instructies waarmee Zeilmakerij Kolbrink rekening moet houden bij de uitvoering van de opdracht;

c. hij Zeilmakerij Kolbrink – bij te vervaardigen zaken – tijdig informeert over het doel waarvoor, de wijze waarop en mate waarin deze zaken gebruikt zullen worden; d Zeilmakerij Kolbrink tijdig kan beschikken over de door hem aan te leveren materialen en onderdelen. Hij informeert Zeilmakerij Kolbrink bovendien tijdig over de eigenschappen, kwaliteit en overige bijzonderheden van deze materialen/onderdelen.

 1. 4.

 1. De wederpartij zorgt er voor dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Zeilmakerij Kolbrink voor aanspraken van derden die voortkomen uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. 5. De wederpartij staat er daarnaast voor in dat de door hem aangeleverde materialen en onderdelen vrij zijn van gebreken, beschadigingen e.d. en geschikt zijn voor het doel waarvoor Zeilmakerij Kolbrink deze materialen/onderdelen moet gebruiken/verwerken. De wederpartij vrijwaart Zeilmakerij Kolbrink voor aanspraken van derden die voortvloeien uit gebreken, beschadigingen

e.d. en/of ongeschiktheid van de materialen/onderdelen.

 1. 6. Als de wederpartij wil dat Zeilmakerij Kolbrink specifieke materialen, onderdelen of werkwijzen gebruikt of toepast, waarvan Zeilmakerij Kolbrink de uitwerking op het eindproduct/het resultaat van de werkzaamheden niet kent of welke materialen, onderdelen of werkwijzen zij uitdrukkelijk afraadt, informeert Zeilmakerij Kolbrink de wederpartij hierover. Indien de wederpartij desondanks het gebruik van deze materialen, onderdelen en/of werkwijzen voorschrijft, is Zeilmakerij Kolbrink niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de hieruit voortvloeiende schade.

Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Zeilmakerij Kolbrink de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Zeilmakerij Kolbrink niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Zeilmakerij Kolbrink niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen

Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Zeilmakerij Kolbrink haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

 1. 2. Zeilmakerij Kolbrink mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 2. 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Zeilmakerij Kolbrink verlaten of Zeilmakerij Kolbrink aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 3. 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Zeilmakerij Kolbrink te bepalen wijze. Zeilmakerij Kolbrink is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 4. 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Zeilmakerij Kolbrink voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerden Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 5. 6. Indien Zeilmakerij Kolbrink de bestelde/benodigde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze zaken op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
 6. 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, mag Zeilmakerij Kolbrink de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Zeilmakerij Kolbrink dan binnen een door Zeilmakerij Kolbrink gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 7. 8.

 1. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Zeilmakerij Kotbrink mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Zeilmakerij Kolbrink en/of het recht van Zeilmakerij Kolbrink alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1 Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

 1. a. Zeilmakerij Kolbrink niet tijdig alle noodzakelijke informatie, materialen of onderdelen van de wederpartij heeft ontvangen;
 2. b. Zeilmakerij Kolbrink niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
 3. c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Zeilmakerij Kolbrink recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Zeilmakerij Kolbrink de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. 3. Zeilmakerij Kolbrink spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Zeilmakerij Kolbrink de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. 4. Zeilmakerij Kolbrink voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Zeilmakerij Kolbrink volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
 4. 5. Zeilmakerij Kolbrink wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  1. a. verstrekte documenten;
  2. b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  3. c. gegeven aanwijzingen;
  4. d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen en hulpmiddelen, voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Zeilmakerij Kolbrink en hij hiermee bekend is of kan zijn.

5. Zeilmakerij Kolbrink informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

 1. a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
 2. b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Zeilmakerij Kotbrink eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Zeilmakerij Kolbrink in ieder gevat recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

1 Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.

 1. 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Zeilmakerij Kolbrink en de wederpartij overeengekomen. Zeilmakerij Kolbrink is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 2. 3. Verrekening van meer- en mindenwerk vindt in ieder geval plaats bij:
 3. a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 4. b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 5. 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Zeilmakerij Kolbrink bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Zeilmakerij Kolbrink.

Artikel 11: Goedkeuring en oplevering

1 Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Zeilmakerij Kolbrink de wederpartij hieroven

 1. 2. Het resultaat van de werkzaamheden/de zaak is conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij dit resultaat/de zaak heeft gecontroleerd en de opleverstaat/werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 2. 3. De werkzaamheden worden/de zaak wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
 3. a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Zeilmakerij Kolbrink retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
 4. b. Zeilmakerij Kolbrink geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
 5. c. het resultaat hiervan/de zaak al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen.
 6. 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden/de zaak, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Zeilmakerij Kolbrink voltooide werk.
 7. 5. Indien de wederpartij na de oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 12: Klachten

1 De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afrwijkingen in aantallen, afmetingen, kleuren en materialen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Zeilmakerij Kolbrink. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 1. 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Zeilmakerij Kolbrink. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 2. 3.

 1. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Zeilmakerij Kolbrink. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn vervangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. 4. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking maar uiterlijk binnen een door Zeilmakerij Kolbrink gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan Zeilmakerij Kolbrink. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 3. 5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 6. 8. De wederpartij stelt Zeilmakerij Kolbrink in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Zeilmakerij Kolbrink de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 7. 9. Retourzending vindt plaats op een door Zeilmakerij Kolbrink te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. 10. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van deze materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;

jUPsta

b. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1 Zeilmakerij Kolbrink voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 1. 2. Zeilmakerij Kolbrink staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 2. 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Zeilmakerij Kolbrink zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de door Zeilmakerij Kotbrink geleverde zaken/voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. Zeilmakerij Kolbrink informeert de wederpartij hierover.
 3. 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Zeilmakerij Kolbrink alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. 5.

 1. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 2. 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 3. 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Zeilmakerij Kolbrink – naar haar keuze – voor kosteloos herstel/vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 4. 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel/vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Zeilmakerij Kolbrink. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1 . Buiten de expliciet overeengekomen of door Zeilmakerij Kolbrink gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Zeilmakerij Kolbrink geen enkele aansprakelijkheid.

 1. 2. Zeilmakerij Kolbrink is alleen aansprakelijk voor directe schade. ledere aansprakelijkheid van Zeilmakerij Kolbrink voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. 4. Indien Zeilmakerij Kolbrink aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Zeilmakerij Kolbrink gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 4. 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Zeilmakerij Kolbrink hiervoor aanspreken.
 5. 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 6. 7. Indien Zeilmakerij Kolbrink haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is Zeilmakerij Kolbrink niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 7. 8. Als de wederpartij materialen/onderdelen voor verwerking beschikbaar stelt, is Zeilmakerij Kolbrink verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen/onderdelen.
 8. 9. Zeilmakerij Kolbrink is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
 9. 10. Zeilmakerij Kolbrink is nooit aansprakelijk voor (schade door) verkleuringen, scheuren of schimmelvorming als gevolg van blootstelling aan de zon, overige weersomstandigheden, inwerking van vocht e.d., tenzij Zeilmakerij Kolbrink het uitblijven hiervan uitdrukkelijk aan de wederpartij garandeert.

1 1. Zeilmakerij Kolbrink is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:

 1. a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde, gebruik onder extreme weersomstandigheden of in strijd met de door/namens Zeilmakerij Kolbrink verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.,
 2. b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken door/namens de wederpartij;
 3. c. fouten, onvolledigheden of gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Zeilmakerij Kolbrink verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
 4. d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
 5. e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Zeilmakerij Kolbrink adviseerde en/of gebruikelijk is;
 6. f.

 1. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zeilmakerij Kolbrink.

 1. 12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Zeilmakerij Kolbrink uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
 2. 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zeilmakerij Kolbrink of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Zeilmakerij Kolbrink de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

1 Zeilmakerij Kolbrink mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

 1. 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 2. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Zeilmakerij Kolbrink een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 3. 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 4. 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Zeilmakerij Kolbrink bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. 6. Zeilmakerij Kolbrink geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 6. a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 7. b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 8. c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 9. d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 190.000,00 van de vordering;
 10. e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Zeilmakerij Kolbrink de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. 8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Zeilmakerij Kolbrink de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Zeilmakerij Kolbrink eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. 9. Ontvangen betalingen brengt Zeilmakerij Kolbrink eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. 10.

 1. De wederpartij mag de vorderingen van Zeilmakerij Kolbrink niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Zeilmakerij Kolbrink heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

1 1 . Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1 . Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Zeilmakerij Kolbrink totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 2. 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 3. 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 4. 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 5. 6. De wederpartij informeert Zeilmakerij Kolbrink direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 6. 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Zeilmakerij Kolbrink.

jur sta

 1. 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Zeilmakerij Kolbrink op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 2. 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Zeilmakerij Kolbrink een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Zeilmakerij Kolbrink en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Zeilmakerij Kolbrink op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1 Tenzij partijen anders overeenkomen, is en blijft Zeilmakerij Kolbrink de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Zeilmakerij Kolbrink voorbehouden.

 1. 2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Zeilmakerij Kolbrink geleverde of vervaardigde:
 2. a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen,
 3. b.

 1. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d., zonder voorafgaande toestemming van Zeilmakerij Kolbrink.
 2. 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Zeilmakerij Kolbrink verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Zeilmakerij Kolbrink voor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

 1. 1. Zeilmakerij Kolbrink mag de teruggave van zaken van de wederpartij, die zij voor reparatie, onderhoud of reiniging onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
 2. a. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken niet (volledig) heeft voldaan;
 3. b. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Zeilmakerij Kolbrink niet (volledig) heeft voldaan.
 4. 2. Zeilmakerij Kolbrink is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1 . Zeilmakerij Kolbrink mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

1 . Bij overmacht van de wederpartij of Zeilmakerij Kolbrink, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. 2. Onder overmacht van Zeilmakerij Kolbrink wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Zeilmakerij Kolbrink, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde
 2. 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Zeilmakerij Kolbrink:

oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Zeilmakerij Kolbrink of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

 1. 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Zeilmakerij Kolbrink tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

1 . Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Zeilmakerij Kolbrink van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van

Zeilmakerij Kolbrink en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

 1. 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Zeilmakerij Kolbrink de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 2. 3. De wederpartij vrijwaart Zeilmakerij Kolbrink voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. 4. Zeilmakerij Kolbrink mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 4. 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Zeilmakerij Kolbrink deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Zeilmakerij Kolbrink zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 5. 6. Kosten die voor Zeilmakerij Kolbrink voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Zeilmakerij Kolbrink de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van

Zeilmakerij Kolbrink, maar Zeilmakerij Kolbrink behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

(9)

Ongeacht de keuze van Zeilmakerij Kolbrink, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Zeilmakerij Kolbrink.

Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Zeilmakerij Kolbrink er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 20 februari 2019

Download hier onze algemene voorwaarden